ปฏิทินดำเนินงาน การจัดการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเเหนือ ครั้งที่ 32
"กาสะลองคำเกมส์"
ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ม.ค.–มิ.ย. 61

  จัดประกวด ชื่อการแข่งขัน, คำขวัญ, มาสคอต, สัญลักษณ์การแข่งขัน โดย กองพัฒนานักศึกษา

 • มิ.ย.–พ.ย. 61

  จัดทำมาสคอตการแข่งขัน, จัดประกวดเพลงการแข่งขันโดย กองพัฒนานักศึกษา

 • ธ.ค. 61

  • จัดขบวนนักกีฬารับธงการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย กองพัฒนานักศึกษา

 • มี.ค.–เม.ย. 62

  • จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการเตรียมงานและจัดการแข่งขันจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแข่งขัน กำหนดการชนิดกีฬาและการจัดการแข่งขัน • สนามแข่งขันและอุปกรณ์ • เพลงการแข่งขัน โดย กองพัฒนานักศึกษา

 • 3 พ.ค.62

  • ประชุมประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เสนอร่างคำสั่งเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่าย • จัดทำแผนปฏิบัติการ กิจกรรม / งบประมาณ โดย ฝ่ายเลขานุการ • ประธาน คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 • มิ.ย. 62

  • ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา • กติกาการแข่งขัน • การจัดการแข่งขัน • ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาประเภทต่างๆ • อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน • งบประมาณจัดการแข่งขัน • ระเบียบการแข่งขันกีฬา โดย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน • ฝ่ายเลขานุการ • ฝ่ายเทคนิคกีฬา • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

 • มิ.ย. 62

  • ประชุมติดตามงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ • ส่งแผนปฏิบัติงาน / ส่งรายชื่อกรรมการ / งบประมาณของฝ่ายต่างๆ ให้กับฝ่ายเลขานุการการแข่งขัน โดย ฝ่ายเลขานุการ • ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 • 12 ก.ค. 62

  • ประชุมตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการจัดการแข่งขัน โดย ฝ่ายเลขานุการ

 • 1 - 31 ส.ค. 62

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ยืนยันประเภทกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

 • 1 – 30 ก.ย. - 62

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามระบบที่ฝ่ายจัดได้วางไว้ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

 • 30 ก.ย. 62

  • ประชุมติดตามงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา • กติกาการแข่งขัน • การจัดการแข่งขัน • ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาประเภทต่างๆ • อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน • งบประมาณจัดการแข่งขัน • ระเบียบการแข่งขันกีฬา โดย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน • ฝ่ายเลขานุการ • ฝ่ายเทคนิคกีฬา • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

 • 17 ต.ค. 62

  • ประชุมติดตามงานทุกฝ่าย โดย ฝ่ายเลขานุการ

 • 24 ต.ค. 62

  • ประชุมติดตามงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา • กติกาการแข่งขัน • การจัดการแข่งขัน • ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาประเภทต่างๆ • อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน • งบประมาณจัดการแข่งขัน • ระเบียบการแข่งขันกีฬา (เตรียมข้อมูลเอกสารในการจับฉลากแบ่งสาย) • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน • ฝ่ายเลขานุการ • ฝ่ายเทคนิคกีฬา • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

 • 15 พ.ย. 62

  • ประชุมติดตามงานทุกฝ่าย • ฝ่ายเลขานุการ

 • 18 พ.ย. 62

  • ประชุมติดตามงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา • กติกาการแข่งขัน • การจัดการแข่งขัน • ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬาประเภทต่างๆ • อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน • งบประมาณจัดการแข่งขัน • ระเบียบการแข่งขันกีฬา (เตรียมข้อมูลเอกสารในการจับฉลากแบ่งสาย) โดย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน • ฝ่ายเลขานุการ • ฝ่ายเทคนิคกีฬา • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

 • 28 พ.ย. 62

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือส่งใบสมัครและหลักฐานนักกีฬา และจับฉลากแบ่งสาย • แถลงข่าวในการจัดการแข่งขัน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ • คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน • ฝ่ายเลขานุการ • ฝ่ายเทคนิคกีฬา • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

 • 1–15 ธ.ค. 62

  • ประสาน / ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหา โดย คณะกรรมการฝ่าจัดการแข่งขัน • ฝ่ายเลขานุการ

 • 15 ธ.ค. 62

  • นักกีฬาทุกมหาวิทยาลัยเข้าที่พักและประชุมผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ / จัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา / ผู้บริหาร / ผู้ควบคุมทีม โดย คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน

 • 16 ธ.ค. 62

  • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน

 • 16-20 ธ.ค. 62

  • เริ่มการแข่งขันทุกประเภทตามกำหนดการการแข่งขันโดย คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน

 • 20 ธ.ค. 62

  • พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน