ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมงานกีฬา


แสดงผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
# ประเภท จำนวน
1 กรรมการอำนวยการ / กรรมการดำเนินงาน / ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 62
2 ประธาน / คณะกรรมการจัดการแข่งขัน / กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 591
3 หัวหน้าคณะนักกีฬา 9
4 ผู้ประสานงาน 30
5 นักกีฬา 3056
6 ผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน / ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 392
7 ผู้สังเกตุการณ์ 6
# ประเภท จำนวน