ตรวจสอบผลทั้งหมด
ตรวจสอบเหรียญทั้งหมด ตรวจสอบเหรียญจัดเรียงตามมหาวิทยาลัย ฟุตบอล ทีมชาย เหรียญทอง NSRU || ฟุตบอล ทีมชาย เหรียญเงิน PCRU || ฟุตบอล ทีมชาย เหรียญทองแดง KPRU || ฟุตบอล ทีมชาย เหรียญทองแดง CRRU || ฟุตซอล ทีมชาย เหรียญทอง URU || ฟุตซอล ทีมชาย เหรียญเงิน KPRU || ฟุตซอล ทีมชาย เหรียญทองแดง NSRU || ฟุตซอล ทีมชาย เหรียญทองแดง PSRU || ฟุตซอล ทีมหญิง เหรียญทอง KPRU || ฟุตซอล ทีมหญิง เหรียญเงิน NSRU || ฟุตซอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง CMRU || ฟุตซอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง CRRU || บาสเกตบอล ทีมชาย เหรียญทอง CMRU || บาสเกตบอล ทีมชาย เหรียญเงิน KPRU || บาสเกตบอล ทีมชาย เหรียญทองแดง PSRU || บาสเกตบอล ทีมชาย เหรียญทองแดง CRRU || บาสเกตบอล ทีมหญิง เหรียญทอง PSRU || บาสเกตบอล ทีมหญิง เหรียญเงิน CRRU || บาสเกตบอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง PCRU || บาสเกตบอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง CMRU || วอลเลย์บอล ทีมชาย เหรียญทอง KPRU || วอลเลย์บอล ทีมชาย เหรียญเงิน NSRU || วอลเลย์บอล ทีมชาย เหรียญทองแดง URU || วอลเลย์บอล ทีมชาย เหรียญทองแดง PSRU || วอลเลย์บอล ทีมหญิง เหรียญทอง KPRU || วอลเลย์บอล ทีมหญิง เหรียญเงิน NSRU || วอลเลย์บอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง PSRU || วอลเลย์บอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง URU || วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เหรียญทอง KPRU || วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เหรียญเงิน CRRU || วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เหรียญทองแดง CMRU || วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เหรียญทองแดง PSRU || วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เหรียญทอง KPRU || วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เหรียญเงิน URU || วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เหรียญทองแดง CRRU || วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เหรียญทองแดง CMRU || เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย เหรียญทอง PSRU || เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย เหรียญเงิน PCRU || เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย เหรียญทองแดง CRRU || เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย เหรียญทองแดง CMRU || เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง เหรียญทอง PSRU || เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง เหรียญเงิน URU || เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง เหรียญทองแดง CMRU || เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง เหรียญทองแดง NSRU || เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย เหรียญทอง PCRU || เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย เหรียญเงิน URU || เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย เหรียญทองแดง CMRU || เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย เหรียญทองแดง PSRU || เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง เหรียญทอง PSRU || เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง เหรียญเงิน CMRU || เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง เหรียญทองแดง CRRU || เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง เหรียญทองแดง URU || เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย เหรียญทอง CMRU || เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย เหรียญเงิน PSRU || เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย เหรียญทองแดง KPRU || เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย เหรียญทองแดง CRRU || เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง เหรียญทอง PSRU || เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง เหรียญเงิน CMRU || เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง เหรียญทองแดง PCRU || เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง เหรียญทองแดง URU || แฮนด์บอล ทีมชาย เหรียญทอง CMRU || แฮนด์บอล ทีมชาย เหรียญเงิน CRRU || แฮนด์บอล ทีมชาย เหรียญทองแดง NSRU || แฮนด์บอล ทีมชาย เหรียญทองแดง PCRU || แฮนด์บอล ทีมหญิง เหรียญทอง CRRU || แฮนด์บอล ทีมหญิง เหรียญเงิน CMRU || แฮนด์บอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง KPRU || เปตอง ประเภท ทีมชาย เหรียญทอง KPRU || เปตอง ประเภท ทีมชาย เหรียญเงิน URU || เปตอง ประเภท ทีมชาย เหรียญทองแดง CRRU || เปตอง ประเภท ทีมชาย เหรียญทองแดง PSRU || เปตอง ประเภท ทีมหญิง เหรียญทอง NSRU || เปตอง ประเภท ทีมหญิง เหรียญเงิน URU || เปตอง ประเภท ทีมหญิง เหรียญทองแดง CRRU || เปตอง ประเภท ทีมหญิง เหรียญทองแดง KPRU || เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว เหรียญทอง CMRU || เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว เหรียญเงิน NSRU || เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง LPRU || เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง CRRU || เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว เหรียญทอง CMRU || เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว เหรียญเงิน URU || เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง PSRU || เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง KPRU || เปตอง ประเภท ชายคู่ เหรียญทอง KPRU || เปตอง ประเภท ชายคู่ เหรียญเงิน CMRU || เปตอง ประเภท ชายคู่ เหรียญทองแดง NSRU || เปตอง ประเภท ชายคู่ เหรียญทองแดง LPRU || เปตอง ประเภท หญิงคู่ เหรียญทอง NSRU || เปตอง ประเภท หญิงคู่ เหรียญเงิน NSRU || เปตอง ประเภท หญิงคู่ เหรียญทองแดง CRRU || เปตอง ประเภท หญิงคู่ เหรียญทองแดง PSRU || เปตอง ประเภท คู่ผสม เหรียญทอง KPRU || เปตอง ประเภท คู่ผสม เหรียญเงิน PSRU || เปตอง ประเภท คู่ผสม เหรียญทองแดง NSRU || เปตอง ประเภท คู่ผสม เหรียญทองแดง URU || เปตอง ประเภท Shooting ชาย เหรียญทอง URU || เปตอง ประเภท Shooting ชาย เหรียญเงิน KPRU || เปตอง ประเภท Shooting ชาย เหรียญทองแดง CMRU || เปตอง ประเภท Shooting ชาย เหรียญทองแดง LPRU || เปตอง ประเภท Shooting หญิง เหรียญทอง NSRU || เปตอง ประเภท Shooting หญิง เหรียญเงิน PSRU || เปตอง ประเภท Shooting หญิง เหรียญทองแดง URU || เปตอง ประเภท Shooting หญิง เหรียญทองแดง KPRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. เหรียญทอง PCRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. เหรียญเงิน CRRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. เหรียญทองแดง CMRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. เหรียญทอง NSRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. เหรียญเงิน CRRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. เหรียญทองแดง URU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. เหรียญทองแดง KPRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. เหรียญทอง PCRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. เหรียญเงิน PSRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. เหรียญทองแดง NSRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. เหรียญทองแดง KPRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. เหรียญทอง LPRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. เหรียญเงิน CRRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. เหรียญทองแดง PCRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. เหรียญทองแดง KPRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. เหรียญทอง URU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. เหรียญเงิน CMRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. เหรียญทองแดง CRRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. เหรียญทอง URU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. เหรียญเงิน NSRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. เหรียญทองแดง CRRU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญทอง URU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญเงิน CRRU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญทองแดง PCRU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญทองแดง KPRU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. เหรียญทอง LPRU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. เหรียญเงิน PCRU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. เหรียญทองแดง URU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. เหรียญทองแดง KPRU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญทอง NSRU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญเงิน URU || มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง KPRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทอง LPRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญเงิน PCRU || มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทองแดง CRRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. เหรียญทอง URU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. เหรียญทอง PCRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. เหรียญเงิน LPRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. เหรียญทองแดง CRRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. เหรียญทองแดง URU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. เหรียญทอง CRRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. เหรียญเงิน CMRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. เหรียญทองแดง LPRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. เหรียญทองแดง PCRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทอง CMRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญเงิน CRRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทองแดง PCRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทองแดง LPRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. เหรียญทอง CRRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. เหรียญเงิน PCRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. เหรียญทองแดง CMRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. เหรียญทองแดง NSRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. เหรียญทอง CRRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. เหรียญเงิน LPRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. เหรียญทองแดง PCRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. เหรียญทองแดง CMRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์มิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. เหรียญทอง URU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์มิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. เหรียญเงิน CMRU || มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์มิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. เหรียญทองแดง KPRU || มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญทอง PCRU || มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญเงิน URU || มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญทองแดง CRRU || มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. เหรียญทอง CRRU || มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. เหรียญเงิน NSRU || มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญทอง CMRU || มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญเงิน NSRU || มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง URU || เทนนิส ทีมชาย เหรียญทอง PSRU || เทนนิส ทีมชาย เหรียญเงิน KPRU || เทนนิส ทีมชาย เหรียญทองแดง CRRU || เทนนิส ทีมชาย เหรียญทองแดง URU || เทนนิส ทีมหญิง เหรียญทอง CRRU || เทนนิส ทีมหญิง เหรียญเงิน URU || เทนนิส ทีมหญิง เหรียญทองแดง KPRU || เทนนิส ทีมหญิง เหรียญทองแดง PSRU || เทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทอง CRRU || เทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญเงิน CRRU || เทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง PSRU || เทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง LPRU || เทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทอง PSRU || เทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญเงิน KPRU || เทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง URU || เทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง URU || เทนนิส ชายคู่ เหรียญทอง PSRU || เทนนิส ชายคู่ เหรียญเงิน LPRU || เทนนิส ชายคู่ เหรียญทองแดง KPRU || เทนนิส ชายคู่ เหรียญทองแดง NSRU || เทนนิส หญิงคู่ เหรียญทอง KPRU || เทนนิส หญิงคู่ เหรียญเงิน CRRU || เทนนิส หญิงคู่ เหรียญทองแดง PCRU || เทนนิส หญิงคู่ เหรียญทองแดง PSRU || เทนนิส คู่ผสม เหรียญทอง PSRU || เทนนิส คู่ผสม เหรียญเงิน CRRU || เทนนิส คู่ผสม เหรียญทองแดง PSRU || เทนนิส คู่ผสม เหรียญทองแดง PCRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญทอง PCRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญเงิน CRRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง PSRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง URU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. เหรียญทอง CRRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. เหรียญเงิน PCRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. เหรียญทองแดง URU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. เหรียญทองแดง PSRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. เหรียญทอง LPRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. เหรียญเงิน PSRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. เหรียญทองแดง NSRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. เหรียญทองแดง KPRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. เหรียญทอง PSRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. เหรียญเงิน CMRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. เหรียญทองแดง KPRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. เหรียญทองแดง URU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. เหรียญทอง URU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. เหรียญเงิน KPRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. เหรียญทองแดง CRRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 87 กก.ขึ้นไป เหรียญทอง CRRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 87 กก.ขึ้นไป เหรียญเงิน KPRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 87 กก.ขึ้นไป เหรียญทองแดง PCRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. เหรียญทอง CMRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. เหรียญเงิน NSRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. เหรียญทองแดง KPRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. เหรียญทอง PSRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. เหรียญเงิน CRRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. เหรียญทองแดง NSRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. เหรียญทองแดง CMRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. เหรียญทอง CMRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. เหรียญเงิน CRRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. เหรียญทองแดง KPRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. เหรียญทอง PSRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. เหรียญเงิน KPRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. เหรียญทองแดง CRRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. เหรียญทองแดง URU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 73 กก. น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. เหรียญทอง CRRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 73 กก. น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. เหรียญเงิน URU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป เหรียญทอง CRRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป เหรียญเงิน KPRU || เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป เหรียญทองแดง PSRU || แบดมินตัน ทีมชาย เหรียญทอง NSRU || แบดมินตัน ทีมชาย เหรียญเงิน CRRU || แบดมินตัน ทีมชาย เหรียญทองแดง PCRU || แบดมินตัน ทีมชาย เหรียญทองแดง CMRU || แบดมินตัน ทีมหญิง เหรียญทอง CMRU || แบดมินตัน ทีมหญิง เหรียญเงิน NSRU || แบดมินตัน ทีมหญิง เหรียญทองแดง PSRU || แบดมินตัน ทีมหญิง เหรียญทองแดง URU || แบดมินตัน ชายเดี่ยว เหรียญทอง CRRU || แบดมินตัน ชายเดี่ยว เหรียญเงิน NSRU || แบดมินตัน ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง KPRU || แบดมินตัน ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง CRRU || แบดมินตัน หญิงเดี่ยว เหรียญทอง CMRU || แบดมินตัน หญิงเดี่ยว เหรียญเงิน URU || แบดมินตัน หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง URU || แบดมินตัน หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง CRRU || แบดมินตัน ชายคู่ เหรียญทอง PCRU || แบดมินตัน ชายคู่ เหรียญเงิน PSRU || แบดมินตัน ชายคู่ เหรียญทองแดง CMRU || แบดมินตัน ชายคู่ เหรียญทองแดง CRRU || แบดมินตัน หญิงคู่ เหรียญทอง NSRU || แบดมินตัน หญิงคู่ เหรียญเงิน CMRU || แบดมินตัน หญิงคู่ เหรียญทองแดง PSRU || แบดมินตัน หญิงคู่ เหรียญทองแดง CMRU || แบดมินตัน คู่ผสม เหรียญทอง NSRU || แบดมินตัน คู่ผสม เหรียญเงิน PSRU || แบดมินตัน คู่ผสม เหรียญทองแดง CMRU || แบดมินตัน คู่ผสม เหรียญทองแดง CMRU || เทเบิลเทนนิส ทีมชาย เหรียญทอง PSRU || เทเบิลเทนนิส ทีมชาย เหรียญเงิน KPRU || เทเบิลเทนนิส ทีมชาย เหรียญทองแดง CRRU || เทเบิลเทนนิส ทีมชาย เหรียญทองแดง CMRU || เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง เหรียญทอง PSRU || เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง เหรียญเงิน CMRU || เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง เหรียญทองแดง URU || เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทอง KPRU || เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญเงิน CMRU || เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง CRRU || เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง CRRU || เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทอง NSRU || เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญเงิน PSRU || เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง NSRU || เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง PSRU || เทเบิลเทนนิส ชายคู่ เหรียญทอง PSRU || เทเบิลเทนนิส ชายคู่ เหรียญเงิน KPRU || เทเบิลเทนนิส ชายคู่ เหรียญทองแดง CMRU || เทเบิลเทนนิส ชายคู่ เหรียญทองแดง PSRU || เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ เหรียญทอง PSRU || เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ เหรียญเงิน CMRU || เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ เหรียญทองแดง URU || เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ เหรียญทองแดง NSRU || เทเบิลเทนนิส คู่ผสม เหรียญทอง PSRU || เทเบิลเทนนิส คู่ผสม เหรียญเงิน PSRU || เทเบิลเทนนิส คู่ผสม เหรียญทองแดง CMRU || เทเบิลเทนนิส คู่ผสม เหรียญทองแดง URU || กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย เหรียญเงิน NSRU || กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย เหรียญทองแดง CMRU || กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย เหรียญเงิน CMRU || กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย เหรียญทองแดง KPRU || กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย เหรียญทองแดง NSRU || กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย เหรียญเงิน LPRU || กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย เหรียญทองแดง PSRU || กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย เหรียญเงิน CRRU || กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย เหรียญทองแดง CRRU || กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร ชาย เหรียญทอง CRRU || กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร ชาย เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร ชาย เหรียญทองแดง CRRU || กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร ชาย เหรียญทอง CRRU || กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร ชาย เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร ชาย เหรียญทองแดง CRRU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย เหรียญทองแดง KPRU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย เหรียญทองแดง PSRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย เหรียญเงิน KPRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย เหรียญทองแดง CMRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย เหรียญทองแดง NSRU || กรีฑา ขว้างจักร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา ขว้างจักร ชาย เหรียญเงิน PSRU || กรีฑา ขว้างจักร ชาย เหรียญทองแดง PCRU || กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย เหรียญเงิน PCRU || กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย เหรียญทองแดง KPRU || กรีฑา พุ่งแหลน ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา พุ่งแหลน ชาย เหรียญเงิน KPRU || กรีฑา พุ่งแหลน ชาย เหรียญทองแดง CRRU || กรีฑา กระโดดไกล ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา กระโดดไกล ชาย เหรียญเงิน CMRU || กรีฑา กระโดดไกล ชาย เหรียญทองแดง CRRU || กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย เหรียญทอง CMRU || กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย เหรียญเงิน CRRU || กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย เหรียญทองแดง PCRU || กรีฑา กระโดดสูง ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา กระโดดสูง ชาย เหรียญเงิน PSRU || กรีฑา กระโดดสูง ชาย เหรียญทองแดง NSRU || กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง เหรียญทอง URU || กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง เหรียญทองแดง LPRU || กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง เหรียญทอง URU || กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง เหรียญเงิน LPRU || กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง เหรียญทองแดง NSRU || กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง เหรียญทอง URU || กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง เหรียญเงิน CMRU || กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง เหรียญทองแดง NSRU || กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง เหรียญทอง CMRU || กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง เหรียญเงิน LPRU || กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง เหรียญทองแดง URU || กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร หญิง เหรียญทอง CMRU || กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร หญิง เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร หญิง เหรียญทองแดง CMRU || กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร หญิง เหรียญทอง CMRU || กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร หญิง เหรียญเงิน LPRU || กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร หญิง เหรียญทองแดง CMRU || กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร หญิง เหรียญทอง CMRU || กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร หญิง เหรียญเงิน LPRU || กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร หญิง เหรียญทองแดง URU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง เหรียญเงิน KPRU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง เหรียญทองแดง KPRU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง เหรียญทอง LPRU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง เหรียญทองแดง PSRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง เหรียญทองแดง KPRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง เหรียญทอง URU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง เหรียญเงิน CMRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง เหรียญทองแดง CRRU || กรีฑา ขว้างจักร หญิง เหรียญทอง LPRU || กรีฑา ขว้างจักร หญิง เหรียญเงิน PSRU || กรีฑา ขว้างจักร หญิง เหรียญทองแดง PSRU || กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง เหรียญทอง PSRU || กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง เหรียญเงิน PCRU || กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง เหรียญทองแดง LPRU || กรีฑา พุ่งแหลน หญิง เหรียญทอง PSRU || กรีฑา พุ่งแหลน หญิง เหรียญเงิน LPRU || กรีฑา พุ่งแหลน หญิง เหรียญทองแดง LPRU || กรีฑา กระโดดไกล หญิง เหรียญทอง PSRU || กรีฑา กระโดดไกล หญิง เหรียญเงิน PSRU || กรีฑา กระโดดไกล หญิง เหรียญทองแดง LPRU || กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด หญิง เหรียญทอง LPRU || กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด หญิง เหรียญเงิน PSRU || กรีฑา กระโดดสูง หญิง เหรียญทอง CRRU || กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก ชาย เหรียญทอง CRRU || กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก ชาย เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก ชาย เหรียญทองแดง CRRU || กรีฑา วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก หญิง เหรียญทอง CMRU || กรีฑา วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก หญิง เหรียญเงิน LPRU || กรีฑา วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก หญิง เหรียญทองแดง URU || กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ชาย เหรียญเงิน CRRU || กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ชาย เหรียญทองแดง CMRU || กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร หญิง เหรียญทอง CMRU || กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร หญิง เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร หญิง เหรียญทองแดง LPRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร ชาย เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร ชาย เหรียญทองแดง KPRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร หญิง เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร หญิง เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร หญิง เหรียญทองแดง KPRU || กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) ชาย เหรียญทอง PSRU || กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) ชาย เหรียญเงิน URU || กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) ชาย เหรียญทองแดง NSRU || กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) หญิง เหรียญทอง URU || กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) หญิง เหรียญเงิน PSRU || กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) หญิง เหรียญทองแดง LPRU || E-Sport Arena of Valor (ROV) เหรียญทอง CRRU || E-Sport Arena of Valor (ROV) เหรียญเงิน CRRU || E-Sport Arena of Valor (ROV) เหรียญทองแดง NSRU || E-Sport Arena of Valor (ROV) เหรียญทองแดง CMRU || E-Sport (PUBG) PC เหรียญทอง LPRU || E-Sport (PUBG) PC เหรียญเงิน NSRU || E-Sport (PUBG) PC เหรียญทองแดง NSRU ||
ตารางสรุปเหรียญรางวัล กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 32
# มหาวิทยาลัย ทอง เงิน ทองแดง
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 41 15 24
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 16 26
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 17 19 32
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13 25 25
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 10 14 27
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 10 13 20
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 8 10 12
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 7 8 14
# รวมเหรียญ 124 120 180
โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
FanPage FaceBook Crru Sport

ข่าวสาร การรายงานผล ต่างๆ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 อัปเดตผ่าน FaceBook

News CRRU
FanPage FaceBook Crru Sport

ติดตามรูปภาพ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ทุกประเภทใน Album Facebook

Photo Album
Page Download Document

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน คำขวัญประจำการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์นำโชค

Download
Hotel

โรงแรมที่พักในจังหวัดเชียงราย

View Hotel
Taval

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

View Tavel
Food

ร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย

View Food